fredag 17 mars 2017

Manuel Knight, sluta med meningslös 'damage control'! Du är avslöjad och du kan inte hindra spridningen av informationen om att du är en mytoman. Förstår du inte hur ”populär” du är i USA?

Vi har massor av folk som från USA kommer in och läser vår blogg. Sånt ser vi av trafikinformation vi får. Ingen behöver vara orolig för att vi skulle se individuella IP-nr, utan det är bara resp antal från varje land vi får info om. Men att likt Manuel Knight, försöka stoppa info om honom hos Google, det är meningslöst. Det är alldeles försent. Han är rökt.

Dataskyddslagstiftningen skall skydda oskyldiga och privatpersoner från att via t ex sökmotorn Google bli hittade via deras funktion Google Search. Offentliga, skurkaktiga personer kan inte vänta sig att bli skyddade via det s k EU-direktivet om skydd för den enskilde på nätet.

Manuel Knight och hans stab har lyckats få Manuel Knight News i form av manuelknight.blogspot.se bortplockad från Google. De som googlar Manuel Knight har mycket svårt att finna vår manuelknight.blogspot.se via google då den sedan en tid  är borta. Som motivering har sannolikt använts EU:s dataskyddslagstiftning för att plocka bort uppgifter som är falska eller kan skada enskilda personer.

Men dataskyddslagstiftningen är inte till för offentliga personer, utan gäller endast privatpersoner. Offentliga personer får granskas och Google Search får alltså medverka till att ”skicka trafik” till sådana. T ex till 'Fredrik Reinfeldt'. Hur Manuel Knight och hans stab lyckats få Google att hindra trafik via suffixet '.se' är svårbegripligt, då Manuel Knight är en högst offentlig person. Google började dölja vår '.se' innan avslöjandena i Magasinet Filter och i Medierna i Sveriges Radio:s P1.

För att få uppgifter bortplockade krävs väldigt mycket, bland annat skall id-handlingar skickas till Google som skall besluta om uppgifterna skall plockas bort och att det inte berör en person som är offentlig eller liknande. Vi anser att Google har handlat felaktigt eller blivit vilseledda av Manuel Knight och hans stab då Manuel Knight inte uppfyller de kriterier som krävs för att få uppgifter som sig själv raderade från sökmotorn Google Search.

Däremot är våra övriga adresser intakta, manuelknight.blogspot.com, manuelknight.blogspot.no, manuelknight.blogspot.fi, manuelknight.blogspot.co.uk, och stora delar av resten av världens domäner där vi har reggat manuelknight.blogspot

manuelknight.blogspot.se fungerar fortfarande för den som går direkt in på adressen men den är dold på Googles sökmotor för svenskar.

Vi anser att Google handlat fel och Manuel Knight är en högst offentlig person och att Google skall återställa '.se' på sökmotorn då vi inte handlat felaktigt i enlighet med EU:s direktiv för dataskyddslagstiftningen. Läs mer här hur reglerna fungerar: 
https://www.google.com/policies/faq/

Manuel Knight och hans förehavanden är inom gränsen för "allmänt intresse" och vi motsätter oss att Google gjort vår .se-domän osökbar.

Våra övriga domäner, praktiskt taget alla länder som blogspot använder, är alltså inte censurerade på Googles sökmotor och manuelknight.blogspot.com är exempelvis fortfarande sökbar för allmänheten. Vi kommer fortsätta använda vår .se men mer och mer gå över till att länka till vår .com istället. Nu vet alla orsaken till detta.

Fotnot: Manuel Knight är att anse som en i allra högsta grad offentlig person. Det är alltså inte en random privatperson Manuel Knight vi håller på att granska. Manuel Knight har gjort i princip allting som stått i hans makt för att göra sig känd, bli omskriven och bli offentligt avbildad och beskriven. Manuel Knight förekommer i mer än 200 olika tidningsartiklar. Manuel Knight håller varje år hundratals ”föreläsningar” (kan iofs i framtiden bli en minskning av antalet). Manuel Knight har förekommit i ett stort antal inslag hos både Sveriges Radio och SVT. Hos Sveriges Radio gavs han år 2008 möjlighet att få vara Sommar-pratare och detta för att hans bakgrund ansågs vara ”spännande”. Bakgrunden (elitsoldat, krigsfångenskap, topphemliga uppdrag, utbildad psykolog) har vid kontroll visat sig vara helt uppdiktad. Manuel Knight har anlitats av alla fyra partierna inom Alliansregeringen och finns på bild tillsammans med dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt. Manuel Knight har genom lögner fått ett stort antal uppdrag inom verksamheter som finansieras med offentliga medel e g kommuner, landsting plus statliga verk och myndigheter.

Det finns därför ett stort allmänintresse för att ta del av den fakta som bloggen Manuel Knight News har publicerat via manuelknight.blogspot.se


Det fetade partiet i nedanstående text är markerat av oss:

<Av det ovan anförda följer att fråga 3 ska besvaras på följande sätt. Artiklarna 12 b och 14 första stycket a i direktiv 95/46 ska tolkas så, att det vid prövningen av rekvisiten för att dessa bestämmelser ska vara tillämpliga, bland annat ska undersökas huruvida den berörda personen har en rätt att i nuvarande skede förhindra att informationen i fråga rörande hans eller hennes person inte längre ska kopplas till vederbörandes namn genom en förteckning över sökresultat som visas efter det att en sökning gjorts på vederbörandes namn. För att en sådan rätt ska anses föreligga krävs det inte att den berörda personen orsakas skada av att informationen i fråga återfinns i förteckningen över sökresultat. Eftersom den berörda personen, med beaktande av dennes grundläggande rättigheter enligt artiklarna 7 och 8 i stadgan, får begära att informationen i fråga inte längre ska göras tillgänglig för den breda allmänheten genom att upptas i en sådan förteckning över sökresultat, väger dessa rättigheter i princip inte bara tyngre än sökmotorleverantörens ekonomiska intressen, utan också tyngre än den breda allmänhetens intresse av att få tillgång till denna information vid en sökning på den berörda personens namn. Så är emellertid inte fallet om ingreppet i den berörda personens grundläggande rättigheter av särskilda skäl, såsom den roll den berörda personen spelar i det offentliga livet, är motiverat av den breda allmänhetens övervägande intresse av att få tillgång till informationen i fråga genom att den upptas i förteckningen över sökresultat.>

Det där är kristallklart. Google har inget skäl att hindra allmänheten från att ta del av den information vi publicerar kring den offentliga personen som heter Manuel Knight. Det är alltså inte vi, utan Manuel Knight själv som har gjort sig offentlig punkt


===============================================  
Vår blogg är under attack från Manuel Knight och hans stab eftersom de känner sig obekväma med att bli avslöjade och om de lyckas stänga denna blogg, så finns det hela tiden en parallellblogg att fortsätta att läsa. Den hittar man här: https://manuelknightnews.wordpress.com/

Vi är medvetna om att våra parellellbloggar släpar efter publiceringar från huvudbloggen men det har vi valt att acceptera eftersom det annars skulle innebära merarbete för vår del.